KENDO Videos

-KENDO KATAS 

1º - IPPONME - Men nuki men

2º - NIHONME - Kote nuki kote

3º- SAMBONME-Tsuki gaeshi waza

4º- YONHONME -Tsuki kaeshi men


-BOKUTO NI YORU KIHON WAZA KEIKO-HO

- IPPON UCHI NO WAZA 
MEN-KOTE-DO-TSUKI

-NI/SANDAN NO WAZA
KOTE-MEN -CALENTAMIENTOS


No hay comentarios:

Publicar un comentario